Mallikas projektin muutoshallinta on kaikkien osapuolien etu

Mallikas projektin muutoshallinta on kaikkien osapuolien etu Muutos tarkoittaa projektissa mitä tahansa muutosta projektin suunniteltuihin tuotoksiin. Muutokset aiheuttavat toteutuessaan usein kasvavan työmäärän sekä uhkaavat projektin budjettia ja aikataulua. Projektipäällikön pitää osata tasapainoilla muutoshallinnassa projektin aikataulun, käytettävissä olevien resurssien, budjetin ja asiakastyytyväisyyden välillä. MUUTOSHALLINNAN KÄYTÄNNÖT Muutoshallinnan käytännöt kuvataan projektisuunnitelmassa tai erillisessä suunnitelmassa. Muutoslokissa ylläpidetään listaa projektille…Lue lisää


Cutover Management: Käyttöönotto vaatii tarkkuutta

Cutover Management: Käyttöönotto vaatii tarkkuutta Käyttöönotto (yliheitto, cutover) on muutoshankkeen kriittinen vaihe, jossa vanhoista ympäristöistä siirrytään uusiin. Kyseessä voi olla esimerkiksi uuden ERP:n käyttöönotto, fuusioista aiheutuva muutos laajassa järjestelmäkokonaisuudessa tai kriittisten tuotannollisten toimintojen siirto. Epäonnistuneesta käyttöönotosta voi aiheutua mittavat kustannukset järjestelmien ollessa poissa käytössä tai toimintojen takellellessa. Tämän vuoksi käyttöönotto kannattaa suunnitella ja toteuttaa huolellisesti.…Lue lisää


Keep your tools clean

Keep your tools clean 8 tips to keep your digital tools clean, sharpened and always ready for the next project “We become what we behold. We shape our tools and then our tools shape us.” – Marshall McLuhan Last night I was in my garage working on my boat for the first time in a…Lue lisää


Ketterän projektin projektisuunnitelma – Osa 1: Kaikki haluavat olla ketteriä, sillä kukapa haluaisi olla jäykkä?

Ketterän projektin projektisuunnitelma – Osa 1: Kaikki haluavat olla ketteriä, sillä kukapa haluaisi olla jäykkä? ”Voisitko kirjoittaa blogiin ketterän projektin projektisuunnitelmasta?” minulta kysyttiin. Kysymys juonsi siitä, että nykyään ketteryys on kaikkien huulilla – tai ellei vielä puheissa, niin ainakin mielessä. Yllättävää kyllä, vasta suhteellisen pieni osa organisaatioista kuitenkaan tietää, mistä ketterässä kehityksessä on käytännössä kyse ja on…Lue lisää


Resursointityökalu – kuka hyötyy ja miten?

Resursointityökalu – kuka hyötyy ja miten? Resursointityökalun pitäisi hyödyntää kaikkia henkilöitä organisaatiossa, ei ainoastaan projekti- ja resursointipäälliköitä. Loppupeleissä asiakas saa paremman lopputuotoksen, kun projekti on pystytty viemään hallitusti läpi siten, että oikeat ihmiset ovat oikeissa paikoissa. Miten henkilöt eri rooleissa konkreettisesti hyötyvät helppokäyttöisestä resursointityökalusta? Projektin kokoonpanoa suunniteltaessa projektipäällikön tulee helposti löytää vapaana olevat henkilöt sopivalla osaamistaustalla määritettynä…Lue lisää


Strateginen salkunhallinta on 80 % eteenpäin katsomista

Hyvä strateginen salkunhallinta on 80 % eteenpäin katsomista Parhaimmillaan salkunhallinta on kytkettynä organisaation strategisten tavoitteiden toteuttamiseen, tulevaisuuden analysointiin ja oikeiden kehitysohjelmien ja projektien oikein ajoittamisessa. Kuten aikaisemminkin todettu, mikään ei pelasta projektia jolla on tilannekuvaan nähden väärät tavoitteet ja ajoitus. Väärin ajoitettua tai tavoitteiltaan epärealistista projektia ei pelasta kukaan, ei edes maailman paras projektipäällikkö. Päätöksentekovastuu…Lue lisää


Resurssien hallinta ja onnistuminen muutoksessa

Resurssien hallinta ja onnistuminen muutoksessa ”Henkilöresurssit on projekteja toteuttavan organisaation tärkein kyvykkyys ja kriittisin menestystekijä.” Tämä toteamus on suhteellisen kulunut ja kovin erilaisissa yhteyksissä käytetty. Se ei kuitenkaan vähennä asian merkittävyyttä ja tällä kertaa sitä on syytä avata organisaation kehittämisen kannalta. Projektin toteuttamiseen tarvittavan osaamisen ja projektiin käytettävissä olevan kapasiteetin kohtaaminen on keskeinen osa projektin resurssien…Lue lisää


Mihin tarvitaan hankejohtamista agile-aikana?

Mihin tarvitaan hankejohtamista agile-aikana? Muutoshankkeet, erityisesti tietojärjestelmähankkeet epäonnistuvat usein. Kustannukset kyllä realisoituvat, mutta tavoitellut hyödyt jäävät saavuttamatta joko kokonaan tai osittain. Aiheesta on lukuisia tutkimuksia ja tilastotietoa. Esimerkiksi valtiontalouden tarkastusvirasto on kiinnittänyt tilanteeseen huomiota julkisen sektorin IT-hankkeiden osalta. Mikä on merkittävää, tavoiteltujen hyötyjen realisoimista ei edelleenkään mitata kattavasti. Epäonnistumisten syyksi mainitaan monesti osaamisen puute. Aivan…Lue lisää


It’s back to basics for the modern PMO

It’s back to basics for the modern PMO At one time, the core responsibilities of the PMO revolved around providing investment control and guidance, ensuring projects operated within budgets and monitoring high-level execution—all within the larger context of portfolio management. But over the last decade or so, that role shifted, becoming largely associated with things…Lue lisää


Pitäisikö meidänkin kehittää projektimalli?

Pitäisikö meidänkin kehittää projektimalli? Projektijohtamisen kehittäminen keskittyy usein osaamisen kehittämiseen, erityisesti projektipäälliköiden kouluttamiseen. Pelkkä projektipäälliköiden valmentaminen ei riitä menestykselliseen projektikulttuuriin. Yksi tärkeimmistä projektikulttuurin osatekijöistä on projektinjohtamismalli tai lyhyemmin projektimalli. Projektimallin avulla yhtenäistät projektijohtamista tehokkaasti, joka johtaa turhan työn vähenemiseen, päätöksenteon parantumiseen, läpinäkyvyyteen ja resurssien parempaan hallintaan. Mikä on projektimalli? Projektimalli on yhdessä sovittu tapa johtaa organisaation…Lue lisää


Vinkit työkaluhankintaprosessiin – mitä ottaa huomioon?

Vinkit työkaluhankintaprosessiin – mitä ottaa huomioon? Projektiresursointiprosessin uusiminen ei ole IT-projekti, vaan liiketoiminnallinen projekti. Resursointiprosessi on yksi asiantuntijayrityksen kulmakiviä, joten resursointityökalu kannattaa implementoida huolella. Uskon, että lähes kaikki ovat kuulleet kauhutarinoita loputtomista IT-projekteista. Prosessi voi kestää kuukausia tai jopa vuosia ja epäonnistua silti. Yksi yleisimmistä harhaluuloista asian suhteen on, että jokaisen organisaation tarpeet ovat niin…Lue lisää


Kuinka valitaan oikea Microsoft-tuote?

Kuinka valitaan oikea Microsoft-tuote? Microsoft käyttää vuosittain noin 10 miljardia dollaria tuotekehitykseen ja palvelee vuosittain miljoonia yritysasiakkaita. Tästä yhtälöstä syntyy planeetan laajuinen ekosysteemi, joka varmasti tarjoaa jokaiselle jotakin. Itse asiassa Microsoftin tarjoama on niin valtaisa, että kysymys on jopa runsaudenpulasta. Microsoft toki ohjeistaa ratkaisuidensa käyttöönottoon ja valintaan, mutta usein hyvin yleisellä tasolla. Esimerkiksi projektinhallinnan ratkaisuissa…Lue lisää


Tavallisesta projektitoimiston vetäjästä erinomaiseksi

Tavallisesta projektitoimiston vetäjästä erinomaiseksi Vaikka monet luulevat projektitoimiston vetäjän ratkaiseviksi ominaisuuksiksi esimerkiksi sertifiointien kaltaisia tekijöitä, palkkaushetkellä ne useimmiten jäävät varsin huomiotta. Huomattavasti tärkeämpänä pidetään sen sijaan henkilön kykyä ymmärtää projektia. Näin projektitoimisto pystyy käynnistämään projektin ja seuraamaan ja hallinnoimaan sitä paremmin ja toteamaan, vastaako se aidosti yhtiön keskeisiä tarkoitusperiä ja tavoitteita. Seuraavassa tarkastellaan muutamia muita…Lue lisää


”Lean Management Office” (LMO) on uuden ajan Projektitoimisto (PMO)

”Lean Management Office” (LMO) on uuden ajan Projektitoimisto (PMO) Millainen voisi olla uuden ajan PMO, joka olisi ohjaamassa organisaation tai liiketoiminnan uusiutumista, joka tapahtuu muutosohjelmien, kehitysprojektien, investointien, kehitysjonojen ja pienkehityksen avulla? Tälle kehitysasteelle päässyt PMO voisi saada nimekseen LMO (Lean Management Office). Projektikulttuurin kehittäminen on perusta, mutta se ei riitä! Tähän pisteeseen kehittyminen ei tapahdu…Lue lisää


Projektiprosessien kehittäminen työkalun avulla

Projektiprosessien kehittäminen työkalun avulla Jos projekteilla on toistuvasti ongelmia, kertoo se oireilevista projektiprosesseista. Onnistuneen projektinhallinnan näkökulmasta jossakin kohtaa linkki katkeaa eikä homma toimi niin kuin pitäisi. Muutos on liiketoiminnassa oleellinen huomioitava asia ja se koskee ja sen tulisi koskea kaikkia yrityksen eri osia. Muutosta ei tule pelätä vaan ottaa avosylin vastaan ja lähteä tutkimaan mitä…Lue lisää


Projektien vesiputousmalli ja sen viisi heikkoutta

Projektien vesiputousmalli ja sen viisi heikkoutta Projektien vesiputousmallissa jokaisen vaiheen on päätyttävä ennen kuin voidaan siirtyä seuraavaan vaiheeseen. Kyseinen malli soveltuu pääasiallisesti projekteihin, mitkä ovat pienempiä ja vaatimukset ovat selviä. Jokaisen projektivaiheen päätyttyä katsotaan eteneekö projekti suunnitellusti, tarvitseeko se jatko-aikaa vai pitääkö se lopettaa.  Projektien käyttämässä vesiputousmallissa on sekä etunsa että haittansa, josta seuraavaksi hieman…Lue lisää


Tunne itsesi – määritä johtamistyylisi

Tunne itsesi – määritä johtamistyylisi Projektiammattilainen on usein johtamassa henkilöitä joilla on aivan eri esimiehet. Niinpä projektipäälliköllä pitääkin olla kyky rakentaa luottamusta, motivoida, neuvotella ja antaa palautetta rakentavasti, jotta hän saisi auktorisoitua itsensä muiden projektiin osallistujien silmissä. Projekti-Instituutti on luonut yksinkertaisen ja nopean tavan kurkistaa omaan johtamistyyliin kartoitustyökalun avulla. Jo muinaiskreikkalaiset sen tiesivät; Itsensä tunteminen…Lue lisää


IT-ostamisen ABC, osa 3: Toimittajan valinta eli keneltä IT:tä tilataan

IT-ostamisen ABC, osa 3:  Toimittajan valinta eli keneltä IT:tä tilataan IT-ratkaisujen mahdollisia toimittajia voi etsiä ja kartoittaa monien eri lähteiden avulla: alan messuilla, googlaamalla, ilmoittamalla lehdessä tarpeesta tai keskustelemalla kollegojen ja ystävien kanssa. Tarjouskilpailuun otettavien toimittajien valintaan vaikuttavat monet asiat, joista yksi on IT-ratkaisun skaala. Onko kyseessä asiakaskohtainen, alan omaan käyttöön vai yleiskäyttöön tarkoitettu sovellus,…Lue lisää


Ketteryys alkaa hyvästä Business Casesta

Ketteryys alkaa hyvästä Business Casesta Projektitoiminnan ketteröittäminen sekä Lean ajattelu ovat päivän trendejä jotka nousevat esille keskustelussa kun puhutaan projektitoiminnan johtamisen kehittämisestä. Perinteisesti ketteryydelle haetaan edellytyksiä projektityökulttuurin ja projektityömallien kautta. LEAN ajattelussa haluamme holistisesti päästä pois kaikesta turhasta ja käyttää rajallinen energiamme vain siihen joka luo merkitystä ja on todistettavasti tärkeää. Tiedämme, että kun projektille annetaan oikeutus lähteä liikkeelle…Lue lisää


Mikä infraprojekteissa mättää? – Osa 3

Mikä infraprojekteissa mättää? – Osa 3 Mikä onkaan lopullisen onnistumisen mittari suurissa infraprojekteissa? Onko se kustannus, aikataulu vai lopputuloksen vastaavuus vaatimuksiin? Ei, kyllä se on siitä saatavat hyödyt ja vaikuttavuus sillä aikajänteellä, mikä tarkasteluun on kulloinkin toteuttavan organisaation visioiden ja strategian näkökulmasta otettu. Suuri infraprojekti ei ole aina pelkästään sitä miltä se näyttää. Tampereen ratikka…Lue lisää


IT-ostamisen ABC, osa 2: Pää kylmänä – IT:n ostamisen kustannukset

IT-ostamisen ABC, osa 2:  Pää kylmänä – IT:n ostamisen kustannukset Uutta informaatioteknologista tuotetta shoppaillessa tärkein sääntö on, että pidä pää kylmänä. Ostoprosessin aikana sen liikkuvia osia täytyy muistaa peilata kolmeen prinsiippiin: järjestelmän ominaisuuksien vastaavuus tarpeisiin hankkeen aikataulu hankkeen hinta. Järjestelmän ominaisuuksien vastaavuus tarpeisiin On sanomattakin selvää, että järjestelmän ominaisuuksien tulisi vastata määriteltyjä tarpeita eli vaatimusmäärittelyä.…Lue lisää


Tarjous hyväksytty ja seuraavaksi henkilöresurssien metsästys?

Tarjous hyväksytty ja seuraavaksi henkilöresurssien metsästys? Moni organisaatio kaipaa parempaa keskusteluyhteyttä myynnin ja tuotannon välille, mutta on vailla oikeita toimivia keinoja. Myynnin tärkeimpänä intressinä on tehdä kauppaa ja saada voitettuja myyntitarjouksia läpi. Tämä vaatii yleensä erinäisiä lupauksia asiakkaalle, ja samalla pitäisi tasapainoilla oman organisaation tuotannon suorituskyvyn ja asiakkaalle edukkaiden lupausten välillä. Lupaukset ja kaupan ehdot…Lue lisää


Mikä infraprojekteissa mättää? – Osa 2

Mikä infraprojekteissa mättää? – Osa 2 Projektinjohtamisen kehitys sai aikanaan alkunsa aikataulusuunnittelun tekniikoiden kehittämisellä. 50-luvun lopussa kehitettiin toimintaverkkotekniikat ja kriittisen polun menetelmä. Tunnen aiheeseen suurta lukkarinrakkautta. Aloitinhan työurani aikoinaan 80-luvulla Valmetin Vuosaaren telakalla suunnittelemalla laivaprojektien aikatauluja. Ne projektit muuten pysyivät aikataulussa. Kokeneitakin projektipäälliköitä valmentaessani olen nyt huomannut, että nämä menetelmät ovat jääneet täysin unholaan. Toki…Lue lisää


Positiivinen projektikulttuuri tuottavuuden moottorina

Positiivinen projektikulttuuri tuottavuuden moottorina Monissa organisaatioissa tärkein tavoite on tuottaa arvoa asiakkaalle. Asiakas on toisin sanoen ykkönen hinnalla millä hyvänsä. Projektiorganisaatiossa tämä tarkoittaa usein sitä, että pääasia on saada projektit kunnialla maaliin ja taata näennäisesti asiakastyytyväisyys. Tämä saattaa kuitenkin tarkoittaa muun muassa ongelmia tehokkuudessa, budjetissa, projektin sisäisissä aikatauluissa, projektiaikataulujen sovittamisessa ja henkilöiden ylikuormituksissa. Projekti saadaan…Lue lisää


IT-ostamisen ABC osa 1: Vaatimusmäärittely on yrityksesi IT-ostoslista

IT-ostamisen ABC osa 1:  Vaatimusmäärittely on yrityksesi IT-ostoslista Aloitetaanpa esimerkillä. Oletko koskaan käynyt ruokakaupassa ilman ostoslistaa? Ilman tietoa, mitä jääkaapissasi jo on ja mitä sinne tarvitaan lisää? Minä olen, ja niistä tulee usein kalliita reissuja. Tulee ostettua paljon, ja usein sellaista, mitä ei edes tarvitse. Hintalappu jää helposti vilkaisematta. Vaatimusmäärittely on yrityksen IT-ostoslista. Jos sitä…Lue lisää


Mikä infraprojekteissa mättää? – Osa 1

Mikä infraprojekteissa mättää? – Osa 1 Haluan aloittaa aiheen käsittelyn käsitteistä. Ihan ensiksi puhun aina projekteista ja (kehitys-)ohjelmista. Hanke-sanaa en juurikaan viljele. Sitä voitaisiin käyttää siinä vaiheessa, kun lopullista päätöstä toteutuksesta ei ole tehty. Toteutusvaiheessa olevissa projekteissa tai ohjelmissa sen käyttäminen antaa ikään kuin luvan luopua oikeasta projektin tai ohjelman johtamisesta, mikä näyttääkin olevan varsin…Lue lisää


Projektipäivät 2017 – sisältökysely

Projektipäivät 2017 – sisältökysely Projektipäivien ohjelman valmistelut on aloitettu. Projektipäivien sisältö rakennetaan täysin osallistujien ehdoilla ja toiveiden perusteella. Ennen kuin päätämme tämän vuoden seminaarikokonaisuudet, haluamme haastaa juuri Sinut kysymyksellä: Mitä sisältöä haluaisit ehdottomasti olla näkemässä ja kuulemassa Projektipäivillä 2017? Toivomme, että voisit mainita muutamia seminaarikokonaisuuksia, joita Projektipäivien ohjelmassa tulisi ehdottomasti olla! Vastaaminen vie aikaa 1-3…Lue lisää